Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Cannabisaktivisten Svensk forskning är för politiskt styrd

 • mooch

  Member
  2002-10-15 at 13:31

  En klart viktig länk att hänvisa till. Den borde klistras!

 • reaper

  Member
  2002-10-15 at 19:38

  Det är ju väldigt märkligt att det inte är tillåtet att forska på narkotika i Sverige. 👿 👿

 • reaper

  Member
  2002-10-15 at 21:03

  I en artikel i Illustrerad Vetenskap om jag inte minns helt fel.

 • trestor

  Member
  2002-10-15 at 21:37

  Nej, hur ska de kunna forska om narkotika, det är ju olagligt med innehav? Utan att inneha någon substans är det ju lite svårt att forska om den…

  Enda forskning som bedrivs i Sverige är därför psykologisk samt sk. fältstudier, via undersökningar osv. Det bedrivs mig veterligen ingen forskning om den biologiska verkningen av olika droger.

 • reaper

  Member
  2002-10-16 at 02:17

  Åh jo, nog får man forska om droger, åtminstone officiellt. Men det kostar litegrann att köpa tillstånd mm.

  SFS nr: 1992:860

  Departement/
  myndighet: Socialdepartementet

  Rubrik: Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

  Utfärdad: 1992-06-18

  Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1282


  Inledande bestämmelser

  1 § Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 §
  narkotikastrafflagen (1968:64).

  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket
  skall
  upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

  2 § Narkotika får importeras, tillverkas, exporteras, bjudas ut
  till försäljning, överlåtas eller innehas endast för
  medicinskt, vetenskapligt eller annat samhällsnyttigt ändamål
  som är särskilt angeläget. Lag (1999:55).

  Import och export

  3 § Narkotika får importeras eller exporteras endast av den som
  har tillstånd till det.

  Om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
  Läkemedelsverket föreskriver något annat, får dock resande utan
  tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige och föra ut
  sådana läkemedel från landet, om de är avsedda för medicinskt
  ändamål och den resandes personliga bruk.

  Narkotika får inte utan tillstånd sändas genom landet eller, i
  annat fall än som avses i andra stycket, föras ut ur landet. I
  övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
  förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag (2000:539).

  3 a § Apoteket Aktiebolag får utfärda sådana intyg som avses i
  artikel 75 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av
  den 14 juni 1985. Ett intyg får utfärdas att gälla för en
  period om högst 30 dagar. Lag (2001:1282).

  Tillverkning

  4 § Med tillverkning avses i denna lag framställning, omvandling,
  bearbetning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av
  narkotika samt framställning av sådan beredning som innehåller narkotika
  utan att beredningen anses som narkotika.

  Tillverkning av narkotika får bedrivas endast av den som har
  tillstånd
  till det. Tillstånd behövs dock inte för att på apotek göra en beredning
  med narkotiskt ämne som verksam beståndsdel eller för att i
  vetenskapligt syfte framställa narkotika vid en vetenskaplig
  institution, som ägs eller stöds av staten.

  Handel

  5 § Handel med narkotika får bedrivas endast av

  1. den som med tillstånd antingen har infört varan till riket eller
  har vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning,

  2. den som enligt 4 eller 5 § lagen (1996:1152) om handel med
  läkemedel m.m. får bedriva detaljhandel med läkemedel, eller

  3. någon annan som har tillstånd att handla med varan.
  Lag (1996:1154).

  Förordnande och utlämnande

  6 § Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter
  förordnande av läkare, tandläkare eller veterinär. Sådant
  förordnande skall ske med största försiktighet.

  Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd dragit in eller
  begränsat en läkares eller en tandläkares behörighet att
  förskriva narkotiska läkemedel enligt 5 kap. 11 eller 12 §
  lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
  område får sådant läkemedel inte lämnas ut på ordination av
  läkaren eller tandläkaren. Detsamma gäller om Veterinära
  ansvarsnämnden dragit in eller begränsat en veterinärs
  behörighet att förskriva narkotiska läkemedel. Lag (1998:538).

  Innehav

  7 § Narkotika får innehas endast av

  1. den som har rätt att handla med varan,

  2. en föreståndare för en vetenskaplig institution som ägs
  eller stöds av staten eller en kommun, i den mån varan behövs
  för vetenskaplig forskning, undersökning eller undervisning,

  3. en befattningshavare vid försvarsmakten enligt särskilda
  bestämmelser,

  4. den som fått varan utlämnad till sig enligt 6 § första
  stycket eller medgetts import enligt 3 § första stycket, eller

  5. den som fått särskilt tillstånd till det för
  utbildningsändamål eller något annat samhällsnyttigt ändamål.
  Lag (1999:55).

  Kemiska ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av
  narkotika

  7 a § Bestämmelserna i 8–14 §§ skall tillämpas även på kemiska
  ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika.
  Regeringen meddelar föreskrifter om vilka ämnen det gäller.
  Bestämmelser som rör import, export och sändande genom tullområdet
  (transit) av sådana ämnen finns i rådets förordning (EEG) nr 3677/90
  av den 13 december 1990 om åtgärder för att försvåra avledningen av
  vissa ämnen för olaglig framställning av narkotika och psykotropa
  ämnen. Lag (1995:476).

  7 b § Den som direkt eller indirekt tar befattning med sådana
  ämnen som avses i 7 a § skall vidta de åtgärder och i övrigt iaktta
  sådan försiktighet som behövs för att förhindra att ämnena
  används vid olaglig tillverkning av narkotika. Lag (1993:361).

  7 c § Regeringen får meddela föreskrifter om att yrkesmässig
  verksamhet avseende tillverkning, handel, transport och förvaring av
  ämne som avses i 7 a § får bedrivas endast efter tillstånd eller
  efter anmälan om verksamheten. Lag (1995:476).

  Tillstånd och tillsyn m. m.

  8 § Läkemedelsverket prövar frågor om tillstånd enligt denna lag
  och enligt förordning (EEG) nr 3677/90.

  Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs. Vid prövningen
  skall verket särskilt ta hänsyn till innehållet i de överenskommelser
  om narkotika och om kemiska ämnen som kan användas vid olaglig
  tillverkning av narkotika som Sverige har biträtt. Ett tillstånd får
  återkallas av verket, om det behövs för att förebygga missbruk av
  narkotika eller för att förebygga att ett ämne används till olaglig
  tillverkning av narkotika. Ett tillstånd får också återkallas om
  tillståndshavaren har åsidosatt föreskrifter eller villkor som har
  meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl
  till återkallelse.

  Anmälan som avses i 7 c § och i förordning (EEG) nr 3677/90 skall
  göras hos Läkemedelsverket. Lag (1995:476).

  9 § Den som importerar, exporterar, transiterar, tillverkar eller
  handlar med narkotika eller bedriver tillstånds- eller
  anmälningspliktig verksamhet beträffande ämne som avses i 7 a §
  skall föra sådana anteckningar som behövs för att kontrollera
  efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som
  meddelats med stöd av lagen. Föreståndare för en vetenskaplig
  institution där narkotika används i vetenskapligt syfte, skall föra
  sådana anteckningar som behövs för kontrollen av användningen.
  Lag (1993:361).

  9 a § Den som yrkesmässigt importerar, exporterar, transiterar,
  tillverkar eller handlar med narkotika eller tillverkar, handlar med,
  transporterar eller förvarar ämne som avses i 7 a § skall på varans
  förpackning genom märkning eller på annat sätt ange narkotikans eller
  ämnets namn. Lag (1995:476).

  10 § Läkemedelsverket har tillsynen över efterlevnaden av
  förordning
  (EEG) nr 3677/90, av denna lag samt av de föreskrifter och villkor
  som har meddelats med stöd av lagen. Lag (1995:476).

  11 § Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar
  och handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de
  förelägganden och förbud som behövs för att förordning (EEG) nr
  3677/90, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
  lagen skall efterlevas.

  För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till
  områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med import,
  export, transit, tillverkning, handel, transport, förvaring eller
  annan hantering av narkotika eller förpackningsmaterial till
  narkotika, dels till utrymmen där prövning av narkotikans egenskaper
  utförs. Detsamma gäller sådana utrymmen som används i samband med
  import, export, transit, tillverkning, handel, transport och
  förvaring av ämne som avses i 7 a § eller andra utgångsämnen till
  narkotika. Verket får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta
  prover. Läkemedelsverket har dock inte med stöd av denna lag rätt
  till tillträde till bostäder.

  Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsyn
  enligt denna paragraf.

  På begäran skall den som förfogar över sådana varor som avses i
  andra stycket lämna nödvändigt biträde vid undersökningen. För
  uttaget prov betalas inte ersättning. Ett beslut om föreläggande
  eller förbud får förenas med vite. Om tillträde eller biträde vägras
  får Läkemedelsverket också förelägga vite. Lag (1995:476).

  Avgifter

  11 a § För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika
  och av ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika
  skall den som söker eller har erhållit tillstånd enligt 3–5 §§
  betala särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Detsamma gäller
  den som söker eller har erhållit tillstånd eller gör anmälan som
  avses i 7 c § eller i förordning (EEG) nr 3677/90. Lag (1995:476).

  12 § Regeringen får i fråga om import, export, transit,
  tillverkning,
  handel, transport, förvaring, förordnande, utlämnande,
  anteckningar och märkning besluta om ytterligare föreskrifter.

  Regeringen får överlåta till Läkemedelsverket och
  Tullverket att besluta om sådana föreskrifter.
  Lag (1999:419).

  Ansvar m. m.

  13 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen
  inte är belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller
  enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, den som
  uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. bedriver sådan verksamhet som avses i 7 c § eller i förordning
  (EEG) nr 3677/90 utan erforderligt tillstånd eller utan att
  föreskriven anmälan om verksamheten gjorts,

  2. bryter mot 6 § andra stycket, 9 § eller 9 a §, eller mot
  bestämmelserna om dokumentation, anteckningar eller märkning i
  förordning (EEG) nr 3677/90,

  3. åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, eller

  4. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller i anmälan om
  verksamhet enligt denna lag eller enligt förordning (EEG) nr 3677/90.

  I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1247).

  13 a § Ämne som avses i 7 a § och som har varit föremål för brott
  enligt 13 § eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall
  förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt.
  Lag (1993:361).

  14 § Beslut som Apoteket Aktiebolag meddelat i fråga om intyg
  som avses i 3 a § får överklagas till Läkemedelsverket. Beslut
  som Läkemedelsverket eller Tullverket i ett enskilt fall
  meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som
  meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän
  förvaltningsdomstol.

  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

  Beslut som Läkemedelsverket, Tullverket, länsrätten eller
  kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla
  omedelbart, om inte annat beslutas. Lag (2001:1282).

  Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1992:860

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Lag (1993:362).

  2. Narkotikaförordningen (1962:704) skall upphöra att gälla vid
  ikraftträdandet.

  3. Beslut och tillstånd som har meddelats enligt den upphävda
  förordningen gäller fortfarande.

  1992:1276

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Lag (1993:362).

  1995:91

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
  före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

  2001:1282

  Denna lag träder i kraft den 1 april 2002 men skall tillämpas
  enbart på ansökningar om utfärdande av intyg som inkommit till
  Apoteket Aktiebolag efter ikraftträdandet.

 • reaper

  Member
  2002-10-18 at 16:10

  Bockar och bugar för Radix… :D

 • reaper

  Member
  2002-10-18 at 20:40

  “Om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
  Läkemedelsverket föreskriver något annat, får dock resande utan
  tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige och föra ut
  sådana läkemedel från landet, om de är avsedda för medicinskt
  ändamål och den resandes personliga bruk.”

  betyder detta att en medicinsk användare i USA skulle få ta med sig
  gräs utan särskilt tillstånd 😯

Log in to reply.