• Narkotikastrafflagen for dumies

  Postat av drullper på 2006-10-24 at 19:04

  Här är en text jag plitade på en kortis i sommras, någon skulle kunna behöva kritiskt granska den och se om jag är galet ute … Har tidigare postat den i VIP forumet för att försöka få någon respons men icke….

  Håller den för granskning?

  //MVH Drullis

  Quote:
  Narkotikastrafflagen for dumies

  En kortfattad förklaring till Narkotikastrafflagen.

  Lagtexten kan ni hitta i slutet av denna text.

  Det är Narkotikastrafflagens (NSL) första paragraf som styr
  kriminaliseringen, i paragrafen finns det sex olika punkter.

  1. överlåter narkotika,
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar
  annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar
  vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare
  eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att
  främja narkotikahandel, eller
  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

  Brottsbeskrivningen i paragrafen täcker av i princip all befattning
  med narkotika. Inom paragrafen finns en ganska strikt hierarki vid
  bedömningen av gärningen. I första hand ser man till punkt 1, punkt 2-6
  är subsidiära i förhållande till denna. Men även punkt fem är subsidiär
  till punkt 1-4 även om handlingen skulle motsvara flera
  brottsbeskrivningar.
  Punkt 5. “Som narkotikahandel
  betraktas enligt motiven en mer vanemässig eller yrkesmässig
  överlåtelseverksamhet”[1] Fjärde paragrafen kopplar till 23 kap
  Brottsbalken (BrB) och om just försök, förberedelse och stämplig och
  medverkan.
  Straffen för dessa brott är endast nämnvärt lägre än för de
  fullbordade brotten.

  Andra paragrafen enligt lagen rör de ringa fallen, tredje paragrafen
  de grova.

  Uppsåt, det krävs självklart ett uppsåt till handlingen för att kunna
  dömas för den, det krävs dock inte att förövaren själv är medveten om
  att det han har i sin ägo är olagligt, det räcker med att vederbörande
  vet vilken substans denne innehar. Det går alltså inte att hävda någon
  form av rättsvillfarelse. Däremot så finns det i 3a§ en lindrigare form
  av narkotikabrott. Vårdslöshet med narkotika, men för att detta ska bli
  aktuellt skall vederbörande vara i villfarelse om vilket ämne denna har
  i sin besittning. I detta läge kan man ändå dömas till böter eller
  fängelse i högst ett år. Om jag säger såhär, paragrafen blir inte allt
  för ofta tillämplig.

  Sedan den första maj 2006 är även handhavandet av narkotikaprekursorer
  kriminaliserat.

  Enligt regeringens hemsida finns en beskrivning här
  http://www.regeringen.se/sb/d/2395/a/38240

  [1] Specialstraffrätten, En introduktion, fjärde upplagan, Josef Zila,
  s 61

  Narkotikastrafflagen (1968:64) Ändring: Ändringar införda t.o.m. SFS
  2006:46

  1 § Den som olovligen

  1. överlåter narkotika,

  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar
  annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar
  vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare
  eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att
  främja narkotikahandel, eller

  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

  döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse
  i högst tre år.

  Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika
  och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:
  1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228).

  2 § Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och
  mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms
  till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2000:1228).

  3 § Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall
  för grovt narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst
  tio år.

  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det
  har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större
  omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika
  eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen
  skall grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda
  fallet. Lag (2000:1228).

  3 a § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första
  stycket 1-5 döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller
  fängelse i högst ett år.

  I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1228).

  3 b § /Träder i kraft I:2006-05-01/ Den som uppsåtligen

  1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar,
  transporterar eller tar annan liknande befattning med
  narkotikaprekursorer som är avsedda för olovlig framställning av
  narkotika, eller

  2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana
  narkotikaprekursorer

  döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till fängelse i
  högst två år.

  Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som avses
  framställas samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till
  böter eller fängelse i högst sex månader.

  Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex
  månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall
  det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som
  har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett
  framställning av särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av
  särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2006:46).

  4 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/ För försök eller förberedelse till
  narkotikabrott eller grovt narkotikabrott liksom för stämpling till
  narkotikabrott, som inte är att anse som ringa, eller till grovt
  narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i
  1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag
  (2000:1228).

  4 § /Träder i kraft I:2006-05-01/ För försök eller förberedelse till
  narkotikabrott eller grovt narkotikabrott liksom för stämpling till
  narkotikabrott, som inte är att anse som ringa, eller till grovt
  narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i
  1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

  För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms, om
  gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2,
  till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:46).

  5 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/ Har flera medverkat till brott som
  avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1
  § första stycket 6, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Lag
  (2000:1228).

  5 § /Träder i kraft I:2006-05-01/ Har flera medverkat till brott som
  avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1
  § första stycket 6 eller 3 b § första stycket 2, gäller bestämmelserna
  i 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:46).

  5 a § Har upphävts genom lag (1992:861).

  6 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/ Narkotika som har varit föremål
  för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är
  uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras
  förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om
  det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit
  emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller
  värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får
  förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
  annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

  1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott
  enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har
  utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller
  stämpling, samt

  2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt
  denna lag.

  I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde
  förklaras förverkat.

  Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för
  insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt
  ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med
  narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett
  utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som
  har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett
  vem de tillhör, förklaras förverkade, om det inte är uppenbart
  oskäligt. Lag (2005:290).

  6 § /Träder i kraft I:2006-05-01/ Narkotika som har varit föremål för
  brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är
  uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras
  förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om
  det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit
  emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller
  värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.
  Vad som nu sagts om narkotika gäller även narkotikaprekursorer.

  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får
  förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
  annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

  1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott
  enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har
  utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller
  stämpling, samt

  2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt
  denna lag.

  I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde
  förklaras förverkat.

  Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för
  insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt
  ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med
  narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett
  utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som
  har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett
  vem de tillhör, förklaras förverkade, om det inte är uppenbart
  oskäligt. Lag (2006:46).

  7 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/ Angående beslag av egendom, som
  kan antagas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag
  i rättegångsbalken med följande avvikelser.

  Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av
  alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
  beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § fjärde
  stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från
  dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
  bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika
  som tagits i beslag. Lag (2005:290).

  7 § /Träder i kraft I:2006-05-01/ Angående beslag av egendom, som kan
  antas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i
  rättegångsbalken med följande avvikelser.

  Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av
  alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
  beslag har skett av narkotika, narkotikaprekursorer eller egendom som
  avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje
  skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den
  myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om
  förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag.
  Lag (2006:46).

  8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga
  varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter
  eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana
  egenskaper eller effekter och som

  1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell
  överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

  2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt
  lagen. Lag (1999:43).

  9 § /Träder i kraft I:2006-05-01/ Med narkotikaprekursorer förstås i
  denna lag ämnen som kan användas vid framställning av narkotika och som
  är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
  273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets
  förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för
  övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och
  tredjeländer. Lag (2006:46).

  svarade 16 år, 5 months sedan 3 Medlemmar · 3 Svar
 • 3 Svar
 • self

  Member
  2006-10-24 at 23:56

  Ja, det var väl en schysst kort sammanfattning, inte så mycket mysterier i narkotikastrafflagen.

  Vad jag tänkte på när jag läste är att du använder vissa “konstiga” ord såsom t.ex. subsidiär, rättsvillfarelse etc. Det blir också ganska rörigt när du kommer till punkternas inbördes ordning. Om det nu ska vara en for dummies-text i ordens rätta bemärkelse så kan man nog gå ett steg längre i språkförenklingen.

 • reaper

  Member
  2006-10-25 at 07:48

  Ja, det håller jag med om.
  Det är en konst att skriva så att alla förstår…
  Jag har gått på föreläsningar om det där, som webbredaktör inom Stockholms stadsbibliotek.

  Jag föreslår att man har det svåra ordet med och sen en ordförklaring inom parantes, eftersom en del stöter på de här svåra orden.

  Ett alternativ skulle kunna vara en ordlista…

  föreslår
  C.

 • drullper

  Member
  2006-10-25 at 08:43

  Skall göra. Hinner förhoppningsvis ta tag i det i helgen, just nu så sitter jag och läser förarbeten till årsredovisningslagen och det suger, testat både nykter och stenad, blir inte bättre i något tillstånd ;-) Har en tenta på fredag också men som sagt, till helgen öppnas det nog upp lite tid, flickvännen ska jobba så jag blir ledig själv så att säga.

  //MVH Drullis