• Mer angående cannabis och schitzofreni

  Posted by mooch on 2002-11-29 at 01:22

  På BMJ som ligger bakom rapporten om att cannabis ökar risken för schitzofreni finns det en del intressanta svar på upptäckten. En observant person har kommit fram till följande:

  “While the BMJ editorial on the whole analyses the data well, Two most glaringly obvious observations from the original Swedish conscript study have been overlooked. That is that most of the people taking cannabis did not develop psychosis, and conversely most people who developed schizophrenia (197/41280) did not use cannabis. While the incidence in cannabis users increases, and there is a dose-response relationship (the higher the dose the greater the chance) the fact remains that out of those 2836 using 1-10 occasions only 18 developed schizophrenia (RR 1.3) 10/702 using cannabis 11-50 times developed schizophrenia (RR 3.0), and 21/752 using >50 times (RR 6.0).

  Clearly there is a seed-soil phenomenon and cannabis may contribute to the web of causation in some susceptible people, but cannabis by itself is not the cause of schizophrenia.

  Alan J Gijsbers,
  Specialist Physician in Addiction Studies
  Turning Point Drug and Alcohol Centre Fitzroy Victoria 3065 Australia”

  I korta drag alltså (detta gäller den svenska studien):

  Av de som aldrig nyttjat cannabis blev 0,5% schitzofrena

  Av de som nyttjat cannabis 1-10 ggr blev 0,6% schitzofrena

  Av de som nyttjat cannabis 11-50 ggr blev 1,4% schitzofrena

  Av de som nyttjat cannabis över 50 ggr blev 2,8% schitzofrena

  Nu till vad Alan påpekar. Ur hela urvalsgruppen på 45570 pers fick sammalagt 246 personer diagnosen shitzofreni. Sett ur hela urvalsgruppen har 197 av dessa 246 som blivit schitzofrena aldrig nyttjat cannabis. Genom att då titta på hela urvalsgruppen har alltså 197 av 45570 pers som aldrig nyttjat cannabis blivit schitzofrena. Endast 49 av 45570 som blivit schitzofrena har nyttjat cannabis.
  Det ÄR en intressant aspekt som inte omnämns någonstans där artikeln presenterats.
  Självklart så visar studien fortfarande att risken för schitzofreni ökar i takt med användandet av cannabis. Jag blir dock genast ganska skeptisk till de faktiska siffrorna det handlar om i slutändan. Det som låter som en omfattande test på nära 50000pers visar endast 49 fall ett visst samband med cannabisbruk och schitzofreni. Då studien “plötsligt” får en väldigt liten omfattning av reella fall tycker jag själv att risken för påverkan av andra faktorer än cannabis blir alldeles för stor.

  Sedan att personer med problem överlag tenderar att använda droger är ju inte heller något nytt, att personer med problem i sin tur oftare råkar ut för psykisk ohälsa är inte heller det någonting nytt.

  Vad jag fått ut av undersökningen är att man inte gjort skillnad på personer med problematisk bakgrund och oproblematisk bakgrund.

  Finns det någon som vet om det finns någon studie på om det finns något samband mellan schitzofreni och kriminalitet eller schitzofreni och personer med “problematisk” bakgrund? Det skulle vara oerhört intressant att jämföra siffror med denna studie. Jag skulle inte bli det minsta förvånad om det visar sig finnas ett proportionellt likt samband.

  replied 20 years, 10 months ago 7 Members · 21 Replies
 • 21 Replies
 • friggs

  Member
  2002-11-29 at 02:47

  Om du tittar i rapporten finns det också saker som gör att dessa siffror inte nödvändigtvis behöver vara helt överensstämmande med verkligheten. Bland annat det faktum att färre av de mönstrande i denna “person till person”-intervju svarade att de nyttjat cannabis än vad de mönstrade brukar svara i den enkät som de får kryssa i vid mönstringen.

 • reaper

  Member
  2002-11-30 at 11:46

  Studien va baserad på hur vi svenskar använder droger och det är ju inte relevant i sammanhagnet hur människor i andra länder använder droger. Faktum kvarstår dock att risken att utveckla schizofreni ökar med 30% enligt den svaneka undersökningen och 13% kunde helt undvika att utveckla schizofreni enligt den brittiska undersökningen.

 • reaper

  Member
  2002-11-30 at 13:29

  det kan inte vara så att folk med tendens till schizofreni gillar cannabis?

 • friggs

  Member
  2002-11-30 at 17:05

  @kmk420 wrote:

  det kan inte vara så att folk med tendens till schizofreni gillar cannabis?

  Det är vad många forskare tror. Och helt orimligt är det inte med tanke på att J panska forskare har funnit att schizofrena personer har defekter på “cannabisreceptorerna” oavsett om de rökt cannabis eller ej. Man tror helt enkelt att det är frågan om självmedicinering.

 • atouk

  Member
  2002-11-30 at 17:40

  Någon som vet hur många /1000 som drabbas av schizofreni?

  Exempel:
  30% kan ju låta mycket, men om t.ex 10 av 1000 ‘normala’ drabbas så innebär det att 13 av 1000 ‘cannabisbrukare’ blir sjuka. Inte bra men kanske inget att uppröras så där våldsamt över heller.

  Någon som vet de riktiga siffrorna?

 • friggs

  Member
  2002-11-30 at 17:58

  Schizofreni drabbar cirka en procent av befolkningen som helhet och frekvensen är ungefär densamma i alla länder, raser och kulturer och börjar normalt i 15-30- årsåldern. Det manliga könet tycks vara mer utsatt men forskarna kan inte förklara varför. Risken att man någon gång under sin livstid utvecklar schizofreni är cirka 1 procent. Om en mor- eller farförälder har sjukdomen ökar risken till 3 procent. Risken är cirka 10 procent om den ena föräldern är sjuk och 40 procent om båda föräldrarna är drabbade. Risken för att utveckla schizofreni om ens enäggstvilling har sjukdomen är 40-60 procent. Ärftliga faktorer (gener) förklarar således inte allt, eftersom enäggstvillingar har samma arvsanlag.

  Vid ett speciellt tillfälle (t ex just nu) räknar man med att det finns ca 30 000 – 40 000 personer i Sverige som har schizofreni. Det innebär att det är nästan lika många som har schizofreni som insulinbehandlad diabetes och fler som har schizofreni än MS. Prevalensen, dvs antalet sjuka vid ett specifikt mättillfälle, är för schizofreni och övriga psykoser tillsammans ca två procent. I en befolkning på 100 000 invånare insjuknar årligen 15-20 personer i psykos. 8-10 av dessa utvecklar schizofreni.

  Prognosen vid schizofreni ser väldigt olika ut och det finns inget som botar schizofreni. Trots det räknar man med att ungefär 20 procent blir helt återställda. Ungefär lika många förblir svårt sjuka och har stora behov av hjälp- och stödinsatser. Övriga, dvs ungefär 60 procent får ett begränsat men bestående handikapp. Dessa kan dock med rätt stöd leva ett rätt “normalt” liv i samhället. Det går tyvärr inte vid första insjuknandet att avgöra till vilken grupp personen kommer att höra.

  Internationella studier har visat att prognosen förefaller vara bättre i vissa utvecklingsländer jämfört med industriländerna. Nästan dubbelt så många personer med schizofreni i u-länder var kliniskt förbättrade vad gäller symtom och mer än dubbelt så många uppvisade inga eller minimala tecken på socialt handikapp jämfört med industriländerna.

  Det finns faktorer som talar för en god prognos. Exempel på dessa är: ingen tidigare psykisk sjukdom, goda sociala relationer, akut insjuknande, högre ålder vid insjuknande, kort sjukdomsperiod, god och snabb effekt av medicinering, fortsatt medicinering mm.

 • farull

  Member
  2002-12-01 at 06:39

  Tack för infot Mooch, det här var riktigt intressant.

  Med hjälp av dessa siffror så kan man faktiskt visa på att cannabis MINSKAR risken för schitzofreni. Endast 49 av 246 schizofrena var cannabisrökare. (Mot 197 icke-rökare med schitzofreni.) Det betyder att risken för schitzofreni minskar med 75% om man rökt cannabis. :-)

  Dessutom så håller jag med om att urvalet är alldeles för litet för att andra faktorer inte skall påverka.

  Och har dessutom svårt att tro att genom att röka endast 1-10 ggr öka risken för schitzofreni, och sedan fördubbla risken genom att ta en 11’e joppe. Det är ju så väldigt små mängder vi pratar om.

  Att hela undersökningen sedan baseras på vad killar sa i mönstringen fäller ju allt. Tror inte det finns något ställe det ljugs så mycket på som just i mönstringen. Folk som vill göra lumpen säger att de aldrig testat, medan de som vill slippa säger att de är värsta pundarna.

 • drullper

  Member
  2002-12-01 at 14:26

  På ett annat forum har en annan individ varit kritisk till denna “rapport” jag klipper in dennes reflektioner nedan.

  @PH wrote:

  Efter att ha läst rapporten noterar jag följande:

  1) 3 av författarna är svenskar, 2 av dem verksamma inom fältet “social medicine”. Det faktum att de är svenskar tyder på ett stort mått av bias, samt det faktum att de verkar inom social medicinen förstärker denna misstanke.
  2) De andra två är britter och som det sägs i diskussionen är “denna studie viktig att väga in bland faktorerna vad det gäller legalisering av cannabis i storbrittaninen”. Luktar debattartikel, snarare än vetenskap, nu när SB på senare tid tagit stora kliv framåt i legaliseringsfrågan.

  Mer vetenskaplig kritik följer:

  3) endast data över cannabisbruk före mönstringen användes i studien. Ett utvecklande av schizofreni flera år senare kopplades alltså till vad man gjorde någon gång (kanske en enda gång) i tonåren, utan att följa upp hur eller om drogbruket fortsatte efter 17 års ålder. Detta medges i studien som en brist, men vinkas glatt bort igen, fastän jag anser att bristen förefaller väldigt avgörande. Dessutom ljuger folk vid sådana frågor – åt bägge hållen. Men jag skulle gissa att det är förmodligen fler som har rökt på än det antal som berättar det för staten. Om så är fallet måste siffrorna för %-antalet insjuknade i schizofreni justeras nedåt.

  4) Man hittar även korrelationer mellan schizofreni och andra droger “stimulanter” (läs: amfetamin) men det justerar man bort genom att väga in olika faktorer. Det verkar som om de verkligen vill peka ut cannabis som orsak till sjukdom genom att förringa den erkända risken att utveckla psykoser efter långt bruk av amfetaminer i höga doser, även om det medges att det är mycket vanligt för schizofrena att självmedicinera med amfetamin (obs: de pratar inte om amfetamin som “utlösare” i detta fall…) Det faktum att cannabis dessutom är vanligare som drog än amfetamin (förutom möjligtvis hos schizofrena) gör dessutom slutsatserna ganska suspekta…

  5) Av de som använt cannabis 1 gång, 2-4 gånger, 5-10 gånger eller 11-50 gånger utvecklade 0,6-1,2% schizofreni – jämfört med 0,6% för de som aldrig använt det. Stor skillnad va? För de som använt >50 gånger var procenttalet 5,7% vilket för mig låter som om det vore fall av självmedicineringar som blandas in i statistiken över de som röker ofta för nöjes skull. Det medges att cannabis, likt amfetamin, är vanligt som självmedicinerings-medel bland schizofrena men denna siffra komenteras inte på det sättet.

  6) I studien försöker de även kopmensera och väga in personlighetsfaktorer och sociala mönster. Det är sedan gammalt känt att sådant är skitsvårt att klassificera och göra någonting vettigt utav med hjälp av statistik. Särskilt inom medicinen och psykologin. Ju fler faktorer man drar in i smeten, desto klurigare blir det att förstå vad man egentligen har fått för resultat. I studien används inte mindre än 11 variabler! Inte att undra på att man får ut resultat därefter…

  Summa summarum: Jag tror att cannabis leder till schizofreni samma dag som någon lyckas bevisa det.

  PH

  @PH wrote:

  Efter lite luskande i medicinska databaser upptäckte jag att samma författare har skrivit två atriklar om detta exakta ämne för ca 14 år sedan!!
  Verkar mysko att “samma” rapporter dyker upp igen så lägligt inför storbrittaniens legaliseringsframsteg. Luktar debattartikel, som sagt. Jämför referenserna nedan.

  Zammit S, Allebeck P, Andreasson S, Lundberg I, Lewis G.
  Self reported cannabis use as a risk factor for schizophrenia in Swedish
  conscripts of 1969: historical cohort study.
  BMJ. 2002 Nov 23;325(7374):1199.

  Andreasson S, Allebeck P, Engstrom A, Rydberg U.
  Cannabis and schizophrenia.
  Lancet. 1988 Apr 30;1(8592):1000-1. No abstract available.

  Andreasson S, Allebeck P, Engstrom A, Rydberg U.
  Cannabis and schizophrenia. A longitudinal study of Swedish conscripts.
  Lancet. 1987 Dec 26;2(8574):1483-6.  Fler arbeten av samma författare där både cannabis, stadsliv och alkohol får stryk

  2: Lewis G, David A, Andreasson S, Allebeck P.
  Schizophrenia and city life.
  Lancet. 1992 Jul 18;340(8812):137-40.
  PMID: 1352565 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  3: Andreasson S, Romelsjo A, Allebeck P.
  Alcohol, social factors and mortality among young men.
  Br J Addict. 1991 Jul;86(7):877-87.
  PMID: 1912740 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  4: Andreasson S, Allebeck P.
  Alcohol and psychiatric illness: longitudinal study of psychiatric admissions in
  a cohort of Swedish conscripts.
  Int J Addict. 1991 Jun;26(6):713-28.
  PMID: 1757174 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  5: Andreasson S, Allebeck P.
  Cannabis and mortality among young men: a longitudinal study of Swedish
  conscripts.
  Scand J Soc Med. 1990;18(1):9-15.
  PMID: 2320981 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  6: Andreasson S, Allebeck P, Rydberg U.
  Schizophrenia in users and nonusers of cannabis. A longitudinal study in
  Stockholm County.
  Acta Psychiatr Scand. 1989 May;79(5):505-10.
  PMID: 2787581 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  PH

 • reaper

  Member
  2002-12-01 at 14:57

  Jag undrar, när man talar om schizofreni som i det här fallet, menar man verkligen schizofreni?
  Man tänker ju schizofreni = personlighetsklyvning, höra röster etc.. men egentligen så är det uppdelat i tre nivåer (så var det iaf när jag läste om det för många år sedan) varav schizofreni är den svåraste formen, sedan kan man vara schizoid vilket är en mindre allvarlig form, utan personlighetsklyvning…
  ?

 • reaper

  Member
  2002-12-01 at 17:52

  @Unus wrote:

  Jag undrar, när man talar om schizofreni som i det här fallet, menar man verkligen schizofreni?
  Man tänker ju schizofreni = personlighetsklyvning, höra röster etc.. men egentligen så är det uppdelat i tre nivåer (så var det iaf när jag läste om det för många år sedan) varav schizofreni är den svåraste formen, sedan kan man vara schizoid vilket är en mindre allvarlig form, utan personlighetsklyvning…
  ?

  Everything2 står det bland annat följande om schizofreni:
  @alex.tan wrote:

  A psychiatric condition characterized by misinterpretations of reality.

  The schizophrenic patient may (amongst other things):

  * experience hallucinations (visual, auditory, olfactory, gustatory, tactile or mixed)
  * hear voices in his/her head
  * believe that he/she has power over other people’s minds or that other people have power over his/her mind
  * believe in being able to read other people’s thoughts or that other people can read their thoughts
  * believe that there are special personal messages for them in newspapers or on the radio or television.
  * believe that he/she has a special link to God or indeed IS God.

  Schizophrenics are also usually very disorganized. Whilst a paranoid schizophrenic might do something like the stabbing on E.R. some time ago, it’s highly unlikely (imho) that a real schizophrenic would be able to commit premeditated murder.

  Vidare står det bland annat följande om Multiple Personality Disorder:
  @Omnifarious wrote:

  When someone has multiple personalities that they switch between at different times. Characterized by each personality not having full accesss to the memories of the others. Also, each personality often has totally different mannerisms, penmanship, and even voice patterns.

  Often popularily called schizophrenia, though that disorder has nothing to do with this one.

  Personlighetsklyvning är med andra ord en separat sjukdom från schizofreni.
  Det finns mycket mer att läsa om schizofreni och andra psykiska åkommorEverything2.

 • reaper

  Member
  2002-12-02 at 08:24

  Detta oroar mej lite. Om man är schizofren, förstår man det själv då?
  Vem fastställer den diagnosen? Hur undersöker man om man är schizofren eller har extra anlag för det eller nått?

 • reaper

  Member
  2002-12-02 at 09:16

  @2Nasty4U wrote:

  Hur undersöker man om man är schizofren eller har extra anlag för det eller nått?

  En psykolog/psykiatriker borde kunna ställa en diagnos. Extra anlag: Förstfödda män lär ha lite högre risk för att drabbas plus att arv spelar med, så fråga dina föräldrar om de känner till någon sinnesjukdom i släkten. Ta dock inte mitt ord på detta, det är bättre att låta professionella uttala sig.

 • reaper

  Member
  2002-12-02 at 09:21

  Undra bara vart jag kan hitta denna rapport, på både eng o svenska?

 • reaper

  Member
  2002-12-02 at 14:27

  @2Nasty4U wrote:

  Detta oroar mej lite. Om man är schizofren, förstår man det själv då?
  Vem fastställer den diagnosen? Hur undersöker man om man är schizofren eller har extra anlag för det eller nått?

  http://www.hubin.org/publicfamilyinfo/diagnosis/symptoms_se.html för lite mer om symptomen. Blir själv lite orolig, bara jag som känner mig delvis träffad? :/

 • drullper

  Member
  2002-12-02 at 18:24

  @Da_doler wrote:

  Undra bara vart jag kan hitta denna rapport, på både eng o svenska?

  Här är den på engelska…

  http://bmj.com/cgi/content/full/325/7374/1183

Page 1 of 2