• Finns haschpsykoser?

  Posted by reaper on 2003-03-12 at 12:11

  Hej LegaliseraNu. Jo det fins hasch psykoser men dom e inte vanliga och dom som får dom som jag har hört skulle fått en psykos iaf.. dom säger att hascshen bara hjälper dom att snabba på psykosen.

  det e så mycket jag vet om det. 8)

  replied 20 years, 6 months ago 2 Members · 3 Replies
 • 3 Replies
 • reaper

  Member
  2003-03-16 at 08:49

  LegaliseraNu:

  Finns inte dessa siffror angående haschpsykoser att se någonstans på internet?
  har svårt att hitta något vettigt på socialstyrelsen.se 🙄

 • reaper

  Member
  2003-03-17 at 00:35

  Ja pzykosen finns. Många tror att dom med “svaga pzyken” får dom eller nått som men det stämmer inte det är en myt. Alla som röker kan få dom men chansen är mycket liten. Men det mest inrökta canabis rökaren kan få en pzykos alltså…

 • ashtray

  Member
  2003-03-17 at 09:31

  Detta har diskuterats många gånger redan på swecan.. om ni vill veta mer så är det bara att söka bland posterna. Jag har letat reda några quotes med denna ypperliga funktion som kan vara till nytta:

  Carlse wrote:
  Beteckningen “psykotisk” används idag ganska slappt i olika sammanhang. Något som heter “haschpsykos” existerar däremot inte som medicinsk term, och det är viktigt att vi inte bidrar till att sprida missvisande information.


  enligt Göran Egenhard, docent i psykiatri, överläkare  Enligt psykiatrisk definition så brukar de psykiska sjukdomarna indelas i psykoser (sinnesjukdomar) och neuroser eller insufficienser (nervösa besvär). Uttrycket “psykos” används för att beteckna ett tillstånd präglat av bristande förmåga till verklighetsvärdering. En psykotisk person vantolkar verkligheten, varav bl.a. följer att han ofta saknar sjukdomsinsikt. En psykos brukar omfatta större delen av personligheten, d.v.s. den griper in i hela det psykiska livet och medför som regel en alienation, främlingskänsla.
  I motsats därtill karakteriseras en insufficiens av att större delen av personligheten fungerar normalt, samt av bevarad verklighetskontakt. Därav följer att sjukdomsinsikt förefinns. En psykisk insufficiens kan uppfattas som en bristande balans mellan de krav som ställs på individen och hans förmåga att uppfylla dessa krav.
  Man bör skilja mellan neuros och insufficiens. Begreppet insufficiens används först då det föreligger en dekompensation (otillräcklighet) hos en neurotisk (eller normal) personlighet. Ju mer sårbar individen är, desto mindre påfrestningar krävs i regel för att insufficiensen skall utlösas. En faktor av störstabetydelse för utformningen av en psykisk insufficiens är individens personlighet.
  Personlighetsdiagnostiken intar sålunda en mycket viktig plats i det kliniska arbetet. De personlighet avvikelser som i detta sammanhang torde vara av störst betydelse är de s k emotionella rubbningarna.


  slut citat  —- enligt Johan Cullberg, professor i psykiatri  Att vara psykotisk är att ”systematiskt misstolka världen under viss tid”. Jag använder också definitionen ”större eller mindre sammanbrott av verklighetsuppfattningen”. Symtomen är vanföreställningar, hallucinationer (vanligen hörsel), ångest och beteendestörningar. Beteendestörningarna, som t. ex. kan handla om att någon tapetserar sovrumsväggen med aluminiumfolie som skydd mot befarad strålning från grannlägenheten, är ofta fullständigt logiska om man förstår sammanhanget, men samtidigt det som uppfattas som mest ”sjukt” av omgivningen.


  slut citat


  Carlse wrote:
  Enligt en allmän definition är psykos ett psykiskt tillstånd där verklighet förvrängs. Den drabbade lider av föreställningar och skrämmande idéer som ej delas av andra. Hallucinationer är vanliga. En psykos kan vara allt från mycket kortvarig till livslång.

  Ur en mer strikt medicinsk definition är psykoser en sinnessjukdom som kännetecknas av en mer djupgående förändring av hela personligheten, där oftast patienten inte är medveten om att han är sjuk. Mer specifikt så är det ett tillstånd där förmågan att uppfatta och värdera verkligheten är störd. Bristande verklighetsuppfattning, förvirringstillstånd, vanföreställningar och hallucinationer kan förekomma.

  Psykoser indelas i organiska och funktionella.

  Organiska psykoser är sjukdomstillstånd som är förenade med en organisk skada t.ex. den s.k. senila demensen, där mängder av hjärnceller dött. På en s.k. luftskalle kan man ofta vid dessa tillstånd se hur stora delar av hjärnbarken har förtvinat. Organisk psykos kan också uppkomma genom att personen har utsatts för stadigvarande förgiftning genom missbruk av alkohol eller droger som skadar hjärnceller.

  Vid funktionella psykoser föreställer man sig att arv och miljö spelar en betydelsefull roll. Hit hör schizofreni och manodepressiv psykos men också s.k reaktiva psykotiska tillstånd. En psykos där en drog varit en utlösande faktor hör till kategorin “reaktivt psykotiskt tillstånd”.

  Cannabis tillhör (förenklat sett) kategorin hallucinogener, som just påverkar vår verklighetsuppfattning, och psykotiska tillstånd är mer vanligt förekommande vid överdosering av just hallucinogena droger, typ Cannabis, LSD, Psilocybin, m.m. Tillfälliga psykotiska effekter kan i stort sett överdosering av alla slags droger med narkotisk effekt ge.

  Den drog som mer än någon annan drog bevisligen förorsakar (organiska) psykoser är alkohol. Dvs överdosering av alkohol dödar hjärnceller, vilket inte överdosering av Cannabis gör.

  Det finns inga som helst vetenskapliga bevis som indikerar att Cannabis skulle kunna orsaka organisk psykos, dvs psykos till följd av hjärnskada. Och de fall där psykoser iakttagits i samband med Cannabis har varit akuta till följd av överdosering. Eller så har personen organisk psykos till följd av något annat än Cannabis, men på grund av att personen använt Cannabis så får denna skulden, ty det är ju alltid tacksamt att skylla på.

  Lasse-Langare. wrote:
  Ja pzykosen finns. Många tror att dom med “svaga pzyken” får dom eller nått som men det stämmer inte det är en myt. Alla som röker kan få dom men chansen är mycket liten. Men det mest inrökta canabis rökaren kan få en pzykos alltså…

  Källa?