• definera ringa narkotikabrott

  Posted by reaper on 2002-11-06 at 22:55

  jag har alltid undrat hur många gram som är max innan man framskrider ringa narkotika brott för cannabis? finns det egentligen paragraf på vikt ?

  replied 20 years, 8 months ago 7 Members · 20 Replies
 • 20 Replies
 • reaper

  Member
  2002-11-07 at 00:54

  Narkotikastrafflag (1968:64)

  1 § Den som olovligen

  1. överlåter narkotika,

  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar
  annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar
  vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare
  eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att
  främja narkotikahandel, eller

  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om
  gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.
  Lag (1988:286).

  2 § Är brott som avses i 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika
  samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse
  i högst sex månader. Lag (1993:211).

  3 § Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, skall för grovt
  narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år.

  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det
  har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning
  eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit
  av särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en
  sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet. Lag (1981:226).

  3 a § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § 1–5, döms
  för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.

  I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1983:363).

  4 § För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt
  narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att
  anse som ringa, eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser
  annan befattning än som avses i 1 § 6, till ansvar enligt 23 kap.
  brottsbalken. Lag (1988:286).

  5 § Har flera medverkat till brott som avses i 1–4 §§ och innefattar
  gärningen inte endast befattning enligt 1 § 6, gäller bestämmelserna i
  23 kap. brottsbalken. Lag (1988:286).

  5 a § har upphävts genom lag (1992:861).

  6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag eller
  värdet därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat,
  om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller förlag för sådant
  brott eller dess värde, om förlaget mottagits och mottagandet utgör
  brott enligt denna lag.

  Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller
  egendomens värde får förklaras förverkat, om det är påkallat till
  förebyggande av brott eller annars särskilda skäl föreligger. Detsamma
  gäller egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt
  denna lag.

  Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för
  insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt
  ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika,
  hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som
  disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål
  för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör,
  förklaras
  förverkade, om det ej är uppenbart obilligt. Lag (1983:363).

  7 § Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad
  enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med
  följande avvikelser.

  Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av
  alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
  beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § tredje
  stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas
  från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som
  regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med
  narkotika som tagits i beslag. Lag (1994:1419).

  8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor
  med starkt vanebildande egenskaper eller varor som med lätthet kan
  omvandlas till varor med sådana egenskaper och som

  1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell
  överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

  2. av regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt lagen.
  Lag (1992:861).

 • general-knas

  Member
  2002-11-07 at 10:13
  Quote:
  8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor
  med starkt vanebildande egenskaper eller varor som med lätthet kan
  omvandlas till varor med sådana egenskaper och som

  1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell
  överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

  2. av regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt lagen.
  Lag (1992:861).

  synd på tvåan där *s*

 • reaper

  Member
  2002-11-07 at 11:37

  läste lite snabbt.. hittade inget om hur många gram man får ha…
  Men jag har hört att det är 60.. sant eller falskt?

  Fred

 • reaper

  Member
  2002-11-07 at 11:41

  jo så är det men vart går gränsen med ringa narkotikabrott när det gäller cannabis i vikt? finns det sådant fundamentala i rikets lag? eller är det upp varje åklagare att bedöma vad som är ringa eller grov?

 • reaper

  Member
  2002-11-07 at 12:45

  om de går på ringa eller normal elelr grovt beror helt på…
  om du e straffad tidigare… osv….
  men en gräns jag försöker hålla mig till är några gubbar under 100… för gränsen ligger nånstans där…

 • funk-doctor-spock

  Member
  2002-11-07 at 13:44

  Det finns gränser för viss narkotika. För heroin är gränsen för ringa innehav typ 0.05g eller nåt sånt men det finns ingen lagstadgad gräns för cannabis vad jag känner till. Det beror mycket på omständigheterna runt omkring.
  Om man t.ex skulle ha en tjuga på sig fast typ uppdelat i flera påsar (för att hålla isär strains exempelvis) är det sämre än att ha en 50g i en påse då de kan påstå att man har avsikt att sälja, vilket alltid omöjliggör “ringa” narkotikabrott.
  Det handlar bara om sunt förnuft. Varför springa runt med ett hegge om man bara tänker röka 1 joint, ja ni fattar..

 • reaper

  Member
  2002-11-07 at 13:54

  man kanske fraktar hegget…..

 • yogi

  Member
  2002-11-07 at 15:36

  Rent generellt är det under 60 g. som är ringa. Sen beror det ju på som sagts här ovan…

  Känner iaf ett par kranar som aldrig har på sig mer än 60 g just för att inte torska för narkotikabrott av normalgraden ifall det skulle knasa.

 • opagaddur

  Member
  2002-11-07 at 16:02

  😆

  Quote:
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

  om jag framställer för bruk då? :D
  tex till min kompis i holland, där man faktist kan BRUKA utan att missbruka, enligt lag.. då är det alltså helt ok? :D

 • reaper

  Member
  2002-11-07 at 16:19

  En undre gräns för cannabis som jag hört är 0.25gram. Ifall din lokala åklagare känner till/bryr sig om/vet bättre vet jag dock icke.

 • funk-doctor-spock

  Member
  2002-11-07 at 17:14
  LURK wrote:
  man kanske fraktar hegget…..

  Man fraktar ju inte heggen för personligt bruk utan för att becknish och vid det laget borde man redan försöka vara lite diskret..
  Menade mer att folk ofta går runt med mycket mer stash än vad som är nödvändigt.

 • reaper

  Member
  2002-11-08 at 08:22

  jag har fraktat flera heggen enbart för eget bruk ett gäng gånger.

  ett hegge e ju inte speciellt mycket tycker jag.

  men jag har tänkt på det där felra gånger att aldrig ha mer än runt 50 på mig ifall det skulle skita sig, men sen i all hast har jag glömt bort/skitit i det o sprungit runt med 100 istället.

  jag vill ha egen lya så jag slipper köpa av folk, vill vara min egen supplier… men så länge det inte går måste man ju frakta varan från “affär” till stashboxen

 • reaper

  Member
  2002-11-09 at 13:52
  THAI wrote:
  vet en som blev haffad på “torget” med 140g. straffet blev endast böter.

  Ojdå. Var han förstagångsförbrytare?
  (ej tidigare straffad alltså)

 • reaper

  Member
  2002-11-19 at 13:46

  ja det lär han ju ha varit………..skumt tycker jag

 • dytree

  Member
  2003-01-24 at 03:10

  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

  Om man framställer narkotika avsett för bruk då?

Page 1 of 2