Frön, lagligt eller?

Nybörjarfrågor som inte rör cannabisodling.

Moderatorer: friggs, Drullper

Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Frön, lagligt eller?

Inlägg av reaper » 2005-03-16 20:08:27

Vet inte om frågan hör hemma här, ber om ursäkt i fall det inte gör det men tyckte det skulle passa in här.


Är det lagligt att köpa/sälja/inneha cannabisfrö, nu menar jag inte fågelfröna då :P??


PEACE DUDES!
Användarvisningsbild
Drullper
Ganjafanatic
Inlägg: 4679
Blev medlem: 2002-05-12 16:50:22

Re: Frön, lagligt eller?

Inlägg av Drullper » 2005-03-16 21:18:25

m1nD skrev:Vet inte om frågan hör hemma här, ber om ursäkt i fall det inte gör det men tyckte det skulle passa in här.

Är det lagligt att köpa/sälja/inneha cannabisfrö, nu menar jag inte fågelfröna då :P??

PEACE DUDES!


Ser man till lagtexten så går du säker om du köper/säljer/innehar frön

lagtexten skrev:Som narkotika enligt narkotikastrafflagen [...] Vidare skall vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka harset icke har blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer


problemet är följande:

'polisen' i låst tråd om naturens droger i Lag & Rätt skrev:Är det olaglig att ha cannabisfrön?
Enligt narkotikakommissionen anses innehav av cannabisfrön vara
förberedelse till narkotikabrott. Av kommissionens slutbetänkande
Vägvalet (SOU 2000:126) framgår att kommissionen gjorde bedömningen, att
gällande lagstiftning får anses ge utrymme för att lagföra den som
säljer, köper eller innehar cannabisfrön i syfte att de skall användas
för framställning av narkotika som är avsett för missbruk
.


Dvs har polisen, åklagaren, domaren en dålig dag och du har någon som helst form av lampor, odlingsguider eller motsvarande kan du säkert åka på förberedelse, trots att det står "undantag av frön" i lagtexten.
Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Inlägg av reaper » 2005-03-17 2:05:47

Måste ju gå att överklaga om lagen gör ett undantag för fröna. Tror ni verkligen det hade gått igenom?
Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Inlägg av reaper » 2005-03-17 8:02:03

Jo har man exempelvis en annan anledning att inneha odlingsutrustning så som exempelvis man samlar på kaktusar och andra soldyrkande ethnogener så bör lite hidlampor och liknande gå igenom el hålla som grund vid ett överklagande då dom inte kan bevisa att man förberedde något brott.[dvs inte klart att det skulle användas till CB odling.]

Må bäst...
Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Inlägg av reaper » 2005-03-17 8:39:07

som drullper säger tippar jag... stoner hade några poäng med...

men i själv fallet så har ju inget brott begåtts förän du sätter den i jorden, och den börjat växa...=)

det är som att misstänkas för mordförsök... finns inget som heter så igentligen...du har inte begått ett brott när man säger "försök" om du inte säger till polisen eller åklagare att din avsikt var att mörda/döda men misslyckades... så länge ingen avlider/dör så är det grov misshandel eller misshandel... allt som står om "försök" till dråp, försök till mord, försök till vad ska man säga... odling?

borde inte vara så svårt att överklaga, sen så ska ju dina cannabisfrön ha avkastning, vad gäller berusning mm.. svårt att bevisa om de inte odlar den själv... sen kan man ju påstå att det är din undelats mat, eller nått...


då kan du köpa en liten fågelbur och ha i köket, en 5L säck hampafrön från ica, och säga att du hade förstret öppet när du släppte ut fågeln hemma...och de fröna du hade på dig måste ha trillat i fickan när du la upp ny mat till pippin!

(man får ju inte odla industrihampa häller, men kommer väl lindrigare undan, vet ej, har aldrig haft sånna problem ännu)

/Jing_jang
Användarvisningsbild
Nesta
Ganjaman
Inlägg: 2821
Blev medlem: 2003-10-16 9:54:19
Ort: och till
Kontakt:

Inlägg av Nesta » 2005-03-18 9:00:51

Utdrag ur brottsbalken gällande "stämpling till brott".Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott (Brottsbalken 23 kap.)
1 § Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver.

2 §Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,

1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för
ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett
brott, eller

2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar,
transporterar, sammanställer eller tar annan liknande
befattning med något som är särskilt ägnat att användas som
hjälpmedel vid ett brott,

skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till
brottet, om han inte gjort sig skyldig till fullbordat brott
eller försök.
.

I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med
stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar
gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller
erbjuder sig att utföra den.

Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under
den högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för
fullbordat brott. Högre straff än fängelse i två år får
bestämmas endast om fängelse i åtta år eller däröver kan följa
på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle
fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar. Lag (2001:348).

3 § Ansvar för försök, förberedelse eller stämpling till brott skall ej ådömas den som frivilligt , genom att avbryta gärningens utförande eller annorledes, föranlett att brottet ej fullbordats. Ändå att brottet fullbordats må den som tagit olovlig befattning med hjälpmedel ej på den grund dömas till ansvar, om han frivilligt förebyggt den brottsliga användningen av hjälpmedlet.

4 § Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars
för medhjälp till det.

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning skall ådömas även den som tillsammans med honom medverkat till gärningen.

Vad som sägs i denna paragraf skall inte gälla, om något annat följer av vad för särskilda fall är föreskrivet. Lag (1994:458).

5 § Har någon förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av hans ungdom, oförstånd eller beroende ställning eller ock medverkat allenast i mindre mån, må straffet för honom sättas under vad för brottet eljest är stadgat; i ringa fall skall ej dömas till ansvar.

Detsamma skall gälla, då fråga är att ansvar som är stadgat för någon i särskild ställning skall ådömas annan medverkande.

6 § Underlåter någon att i tid anmäla eller eljest avslöja brott som är å färde, när det kan ske utan fara för honom själv eller någon av hans närmaste, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är stadgat för den som allenast i mindre mån medverkat till sådant brott; dock må ej i något fall dömas till svårare straff än fängelse i två år. I de fall då det är särskilt föreskrivet skall för underlåtenhet att avslöja brott ansvar enligt vad nu sagts ådömas jämväl den som ej insett men bort inse att brottet var å färde.

Om föräldrar eller andra uppfostrare eller förmyndare, i annat fall än första stycket avser, underlåta att från brott hindra den som står under deras vård eller lydnad, när det kan ske utan fara för dem själva eller deras närmaste och utan anmälan till myndighet, dömes för underlåtenhet att hindra brottet enligt vad i första stycket är stadgat.

Ej må för underlåtenhet att avslöja eller hindra brott dömas, med mindre den gärning som var å färde så fortskridit att straff kan följa därå.

7 § Ansvar som i denna balk är stadgat för det fall att någon genom brott bereder sig vinning eller tillägnar sig något skall jämväl ådömas, då någon avsiktligen bereder annan vinning eller tillägnar annan något.


Jag tolkar lagtexten som att åklagaren kan döma för stämpling eller uppsåt om du besitter utrustning för odling samt frön...jag har inte kollat eventuella prejudikat eller hur man dömt i liknande fall...kanske någon här vet. Praxis kanske frångår lagen vid vissa "brott"

Nesta
Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Inlägg av reaper » 2005-04-16 10:38:26

Tack för alla svaren..och en stort tack till Nesta som tod sig tid att leta upp det :D
Skriv svar