Prejudicerande domar angående cannabisodling / mängd.

Här pratar vi juridik runt cannabis.

Moderators: Powerpuffgirl, Drullper

Forum rules
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Prejudicerande domar angående cannabisodling / mängd.

Postby Shimasonti » 2008-08-24 12:18:45

söker febrilt på internet nu efter prejudicerande domar angående cannabisodlingar där de fått ner mängden pga olika omständigheter.
är väldigt tacksam för alla fall som går att få tag på.
det värsta är att det är ganska bråttom.

ett stort plus är om det går att få tag i målsnummer, men även tidningsartiklar är av intresse.
obs glöm inte källförteckning.

tack på förhand mvh shima
Last edited by Shimasonti on 2011-01-12 21:29:15, edited 2 times in total.

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-24 12:19:21

detta är vad jag fått tag på än så länge:

FN-konventionen om narkotika (1961) som Sverige ratificerade 1964 och som är grunden för vår nuvarande
narkotikalagstifning säger dock annorlunda, vilket
i alla fall jag tycker är lite intressant.
Artikel 1 Definitioner
"b.» Cannabis», varmed avses de blommande eller fruktbärande grenspetsarna av Cannabisväxten
(med undantag för fröna och bladen, när de icke åtföljas av grenspetsarna), från vilka hartset
icke blivit extraherat, oavsett under vilka benämningar de förekomma."

--------------------------------------------------------------------

Finns att läsa i: NJA I sid 1998:512 (Nummer i NJA 1998:78 ) 1998-09-08

(Då namn på den åtalade står i klartext i domen, har jag censurerat denna)

intro


Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn
till den mängd som producerats i förening med att odlingen bedrivits i stor
skala, systematiskt och med användning av avancerad utrustning, bedömts som
grovt narkotikabrott. – Även fråga om tillämpning av 51 kap 23 a § RB.


fallet handlar om en man i Hörby som "olovligen framställt minst 3,5 kg cannabis"

från domen i hovrätten finns följande att läsa:

Sakkunnigutlåtanden har i HD avgivits av MariAnne von Wachenfelt samt av leg psykologen,
fil dr Thomas Lundqvist och fil kand Jonas Hartelius. Samtliga tre sakkunniga har också
hörts muntligt under huvudförhandling i HD.

Av utredningen i målet framgår att marijuana tidigare ansågs vara ett väsentligt svagare
narkotiskt preparat än hasch men att cannabisplantan efter hand har förädlats och utvecklats i sådan
mån att marijuana numera ofta har THC-halter överensstämmande med dem man vanligen finner hos hasch och därför också påverkar individen på väsentligen samma sätt som hasch. Det finns således i princip inte skäl att bedöma narkotikabrott avseende marijuana på ett annat sätt än motsvarande brott avseende hasch.

Vid bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt liksom även i övrigt vid fastställande
av straff för narkotikabrott är mängden av narkotika av betydelse (jfr 2 och 3 §§ narkotikastrafflagen).
När det som i förevarande fall gäller hemodlad cannabis kan dock vikten av de cannabisplantor som
producerats inte utan vidare jämställas med vikten av importerad eller saluförd hasch. Medan den
senare vanligen torde vara i sådant skick att hela mängden kan användas för missbruk, kan antas
att det vid skörd av nyodlad cannabis finns växtdelar som av olika skäl kasseras av odlaren och aldrig når konsumenterna. I förevarande fall hade NN delat upp produkterna från den första odlingen, som skördats i december 1997, i olika substanser och kvaliteter och förvarat dessa separat i säckar och påsar. Det kan inte anses visat att han haft för avsikt att för konsumtion använda eller utbjuda även det krossade växtmaterial och de stjälkar som hade den lägsta THC-halten och som därför framstod som mindre attraktiva (punkterna 1 och 2 i ovanstående förteckning). Även när det gäller växterna från den andra odlingen (punkten 8 i förteckningen), vilka kapades och torkades av polisen innan de var mogna att skördas, framstår det som ovisst om NN skulle ha använt hela växtmaterialet eller om vissa växtdelar efter hand skulle ha gallrats bort eller kasserats. En bedömning grundad på kvantiteten narkotika måste alltså i detta fall göras med stor försiktighet. Vad som emellertid står fast är att NN:s odlingar resulterat i en betydande mängd marijuana.
Frågan kan ibland uppkomma om inte bara mängden utan också koncentrationen av rusgivande substanser
(renhetsgraden) skall tillmätas betydelse vid bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt eller
i övrigt vid straffmätningen. Svaret på denna fråga kan bli beroende av omständigheterna i det särskilda
fallet. Det finns vid tillverkning och försäljning av narkotika ofta anledning att utan närmare utredning
utgå från att preparaten i fråga haft en relativt normal renhetsgrad, och mindre variationer i fråga om
renhetsgraden är inte heller sådana att de bör påverka den straffrättsliga bedömningen. Det finns
emellertid fall då renhetsgraden är särskilt hög eller låg och därför också utgör en relevant faktor
vid värderingen av brottet (jfr uttalanden om renhetsgraden i rättsfallen NJA 1996 s 478 och 1997 s 193).
När det gäller cannabisplantan är alla ovanjordiska delar visserligen klassificerade som narkotika, men detta
hindrar inte att vissa delar av missbrukare bedöms vara av bättre kvalitet, därför att de har en starkare
rusgivande verkan. THC-halten får anses vara ett mått på produktens värde i detta hänseende.

Lekmannaslutsats: i domen, som skall vara vägledande från HD, framgår tydligt att rätten skall göra
skillnad på de olika växtdelarna, dock verkar det som att detta inte är direkt avgörande utan att man måste se på fallet i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------------

Det prejudicerande fall i Högsta domstolen (NJA 1998 s.512) som Uppsala tingsrätt hänvisar till drevs från riksåklagarens sida av Astrid Eklund, idag vice överåklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.
Hon menar att det finns anledning att förtydliga domen för rättsväsendet.

källa:http://www.drugnews.nu/article.asp?id=4115

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-24 13:51:13

hmm hittar ni fall rörande 150g så är det mest intressant :P

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-24 22:52:02

verkligen ingen som vet nåt?

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-26 14:25:06

she neni neni boing:
lite tur har man ialla fall :P
Hovrätten över Skåne och Blekinge


RH 2006:61
Målnummer:


B1061-06


Avdelning:


2

Avgörandedatum:


2006-10-17

Rubrik:


Fråga om renhetsgraden (THC-halten), vid sidan om art och mängd narkotika, skall tillmätas
betydelse vid straffmätningen för narkotikabrott bestående i innehav av Cannabis Sativa-plantor,
vilka vid analys konstaterats utgöra 71,3 gram cannabis.

Lagrum:


2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Rättsfall:


• NJA 1998 s. 512

• Hovrättens för Västra Sverige dom 2004-11-15 i mål B 2235-04


REFERAT
Lunds tingsrätt

Åklagaren åtalade D.P. för narkotikabrott under påstående att han dels i sin bostad olovligen och uppsåtligen
innehaft och odlat fyra plantor Cannabis Sativa, vilka vid analys konstaterats utgöra 71,3 gram cannabis, som är
narkotika, dels olovligen och uppsåtligen vid ett tillfälle brukat narkotika i form av cannabis.

D.P. erkände gärningarna men gjorde gällande att åtalet för innehav och odling av de fyra plantorna Cannabis
Sativa skulle bedömas som ringa brott med hänsyn till att de ifrågavarande växtdelarna innehållit betydligt mindre
mängd cannabis än 71,3 gram.

Tingsrätten (ordförande rådmannen Carl-Axel Weiertz) anförde i dom den 28 mars 2006, såvitt angick ansvarsdelen, bl.a.
följande:

D.P. har uppgivit att han av en yngling fått cannabisfrön, av vilka han småningom drev upp fyra plantor i var sin kruka,
dolda i en garderob i hans lägenhet, att han avsåg att begagna den av växterna framställda narkotikan för eget missbruk,
samt att han dagen före polisingripandet klippt en bit av en blomma, rullat in den i papper och rökt den, blandad med tobak,
varvid han känt sig påverkad av narkotikan.

Enligt analysbesked från Statens kriminaltekniska laboratorium har det krossade växtmaterialet från D.P:s odling haft en vikt
av 71,3 gram och utgjorts av cannabis.

Genom D.P:s av utredningen bestyrkta erkännande är klarlagt, att han odlat och sålunda innehaft fyra plantor Cannabis Sativa,
vilka vid analys konstaterats utgöra 71,3 gram narkotika i form av cannabis. I målet har ej framkommit något som tyder på att andelen rusgivande substans,
den så kallade THC-halten, varit onormalt låg i de växtdelar som enligt analysen utgjort narkotika; fastmer framgår av D.P:s egna uppgifter,
att han påverkats vid rökning av sådana delar. Anledning saknas därför att vid bedömningen av brottets svårhet utgå från annat än mängden narkotika.
Med denna utgångspunkt finner tingsrätten, att narkotikabrottet avseende innehav av narkotika ej kan bedömas som ringa. Brottet brukande av narkotika
är däremot att anse som ett ringa narkotikabrott.

Den brottslighet D.P. nu låtit komma sig till last är av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse. Enär brotten
begåtts under prövotiden, bör den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad.

I domslutet dömde tingsrätten D.P. för narkotikabrott enligt 1 § första stycket narkotikastrafflagen för innehav av 71,3
gram narkotika i form av cannabis och enligt 2 § narkotikastrafflagen för brukande av narkotika i form av cannabis vid ett
tillfälle. Påföljden bestämdes till fängelse i en månad och villkorligt medgiven frihet enligt ett D.P. tidigare ådömt
fängelsestraff förklarades helt förverkad.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

D.P. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bedöma innehavet av fyra plantor Cannabis
Sativa som narkotikabrott (ringa brott) enligt 2 § narkotikastrafflagen och bestämma påföljden för den samlade brottsligheten till dagsböter.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsrådet Staffan Anderberg, referent, f.d. rådmannen Bengt-Åke Jönsson och hovrättsassessorn Bo-Göran Ohlsson samt
nämndemän) anförde i dom den 17 oktober 2006 bl.a. följande:

I enlighet med tingsrättens dom, som inte överklagats i den delen, har D.P. gjort sig skyldig till narkotikabrott, ringa brott,
i form av brukande av narkotika.

I hovrätten har samma bevisning åberopats som vid tingsrätten. Därtill har åklagaren som ny skriftlig bevisning i hovrätten
åberopat yttrande från Statens kriminaltekniska laboratorium.

Av yttrandet (utfärdat den 29 maj 2006) framgår att det material som beslagtogs hos D.P. utgjordes av ännu inte fullt
utvecklade cannabisplantor där det inte fanns grovt stammaterial utan endast tunna stjälkar. Av yttrandet framgår vidare
att THC (tetrahydrocannabinol) är giftigt och att för ett rus av "normalgrad" behövs 5-7 mg THC per "joint"
eller pipstopp och att denna dos erhålls om man av material, som innehåller ca 1 % THC, använder ca 0,5-1 gr. Det
föreligger vidare möjligheter att få fram användbara extrakt ur stjälkar. Den genomsnittliga halten i det aktuella
materialet har vid analys uppmätts till ca 2 % THC.

Fråga i detta mål är om renhetsgraden skall tillmätas betydelse vid straffmätningen vid sidan av arten och mängden
av narkotikan. I rättsfallet NJA 1998 s. 512 har angivits att renhetsgraden kan tillmätas betydelse om den är särskilt
hög eller låg. Av yttrandet från Statens kriminaltekniska laboratorium i detta mål framgår att det varit fråga om stjälkar
av cannabis med en genomsnittlig halt om ca 2 %. Hovrätten konstaterar att denna renhetsgrad klart får anses ligga under
normalvärdet på cannabis som konsumeras av missbrukare. Detta förhållande bör enligt hovrätten inverka på bedömningen av
straffvärdet i mildrande riktning. Med hänsyn härtill och då det inte är visat annat än att D.P:s odlingsverksamhet har
varit av relativt begränsad omfattning föreligger förutsättningar att vid en samlad bedömning av omständigheterna bestämma
straffvärdet till hälften i förhållande till mängden cannabis. Med hänsyn härtill bör narkotikabrottet ifråga bedömas som
ringa brott och påföljden för den samlade brottsligheten bestämmas till dagsböter.

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § första stycket 2 brottsbalken, dömde D.P. för narkotikabrott (ringa brott) enligt 2 § narkotikastrafflagen såvitt avsåg innehav av fyra plantor Cannabis Sativa och bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till dagsböter 110 å 120 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 17 oktober 2006.

Mål nr: B 1061-06.

Lagrum: 2 § narkotikastrafflagen (1968:64).

Rättsfall: NJA 1998 s. 512; Hovrättens för Västra Sverige dom 2004-11-15 i mål B 2235-04.

Litteratur: Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 3:e upplagan, s. 483-485. 2005.Sökord:


Narkotika; Narkotikabrott, ringa brott; Cannabis; THC (tetrahydrocannabinol)

Litteratur:


Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 3:e upplagan, s. 483-485. 2005


___________________________________________________________________________________________


kolla in straffvärdet på 340g cannabis i denna domen:Hovrätten över Skåne och Blekinge


RH 2007:76
Målnummer:


B49-07


Avdelning:


2

Avgörandedatum:


2007-12-21

Rubrik:


Tilltalads invändning om ansvarsfrihetsgrund har, trots att den inte motbevisats, lämnats utan avseende som alltför oprecis. Dessutom fråga om straffvärdet av narkotikabrott bestående av innehav av hemodlad cannabis med varierande THC-halt.

Lagrum:


1 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Rättsfall:


• NJA 1980 s. 359 (I)

• NJA 1998 s. 512

• NJA 2007 s. 219

• RH 2006:61REFERAT


Hässleholms tingsrätt

Åklagaren åtalade D.M.M. för bl.a. narkotikabrott, bestående i innehav av närmare 392 gram cannabis och cannabisharts.

Tingsrätten (ordförande lagmannen Jörn Jacobsson) anförde i dom den 7 december 2006 bl.a. följande.

DOMSKÄL

D.M.M. har i huvudsak uppgett: Han odlade narkotikan i sin källare. Han trodde emellertid att det rörde
sig om 100 gram. De plantor som hittades i hans källare vägdes med stjälk och blad varför vikten blev för

mycket. Han använder bara blomman. Bladen hade han sparat för att senare göra sig av med dem. Den narkotika
som hittades i hans bil samt i kökslådan i hans lägenhet hade han köpt. Det som hittades i hans kylskåp, ca
142 gram, var industrihampa som inte är narkotika. Han hade tagit hampan på en större åker utanför Malmö. Han
trodde att det var en riktig cannabisodling när han körde förbi men när han insåg att det var industrihampa
tog han med sig en del för att kunna lura sina kompisar. Han kunde lätt se att det var industrihampa på växtens
utseende. Redlinepåsarna som hittades i hans hem hade han tagit med sig från hans arbete och den våg som hittades
använde han till att väga skruvar till hans trasiga bildörr.

Den forensiska biologen MariAnne von Wachenfeldt, Statens Kriminaltekniska Laboratorium, har uppgett att all
narkotika som togs i beslag hos D.M.M. skall anses utgöra narkotika av sådan typ som han inte äger inneha.

Tingsrätten finner genom innehållet i utredningen i förening med vad MariAnne von Wachenfeldt uppgivit att
åtalet för narkotikabrott är styrkt i sin helhet.

Av belastningsregistret framgår att D.M.M. förekommer under sex avsnitt avseende främst trafikförseelser och
tillgreppsbrott. Av yttrande från kriminalvården framgår att D.M.M. lever under ordnade sociala och ekonomiska
förhållanden men att missbrukproblematiken förefaller oklar. Enligt tingsrättens bedömning bör påföljden bestämmas till fängelse.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde D.M.M. för narkotikabrott och vapenbrott till fängelse 6 månader.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

D.M.M. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till villkorlig dom förenad med samhällstjänst
eller i vart fall sätta ned straffet. Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Roberth Nordh, referent, och Staffan Anderberg, adjungerade ledamoten lagmannen Sigurd Heuman samt
två nämndemän) anförde följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens dom skall D.M.M. dömas för brott mot vapenlagen.

D.M.M. har i hovrätten vidhållit sitt påstående att del av narkotikan utgjort s.k. industrihampa och att innehavet därför varit
straffritt (jfr NJA 2007 s. 219).

Genom D.M.M:s erkännande och utredningen i övrigt är styrkt att det i den bil i vilken han färdades vid gripandet anträffades
4,96 gram hasch samt att det vid husrannsakan i hans lägenhet påträffades 43,3 gram torkade marijuanablad, 138,7 gram torkad
marijuana, 4,94 gram hasch, 7,65 gram torkade växtdelar samt 192,4 gram haschplantor.

Av förhöret med MariAnne von Wachenfeldt vid tingsrätten framgår följande. Normalt görs en bestämning av THC-halten endast
vid innehav av större mängder cannabis. I detta fall uppstod emellertid osäkerhet huruvida THC-halten i partiet om 138,7
gram torkad marijuana översteg 0,2 procent, vilket är en förutsättning för att klassificera något som narkotika. Vid analys
av något enstaka gram torkad marijuana visade sig dock halten THC uppgå till 0,4 procent. Därutöver gjordes en haltbestämning
av THC i de torkade marijuanabladen. Halten uppgick till 10 procent. Det går enligt henne inte att okulärt skilja industrihampa
från haschplantor som är straffbara att odla.

D.M.M:s invändning om att partiet torkad marijuana utgörs av s.k. industrihampa vinner visst stöd av den låga THC-halten, även om denna överstiger den för industrihampa högsta tillåtna. Mot påståendets riktighet talar främst att plantorna enligt D.M.M. skulle ha plockats i maj månad, dvs. i början av odlingssäsongen. Enbart detta kan dock inte anses tillräckligt för att invändningen skall lämnas utan avseende. För att ett påstående från en tilltalad skall kunna godtas enbart därför att det inte blivit vederlagt krävs emellertid att påståendet har blivit så konkretiserat att det inte på grund av sin vaghet praktiskt sett undandrar sig kontroll (jfr NJA 1980 s. 359 I). D.M.M. har inte kunnat lämna några andra uppgifter om platsen för odlingen än "en åker någonstans utanför Malmö". Påståendet om hur han kommit över plantorna kan därmed inte anses ha konkretiserats på ett sådant sätt att det getts möjlighet för åklagaren att föra motbevisning. Med beaktande av utredningen i övrigt finner hovrätten därför ställt utom rimligt tvivel att även den torkade marijuanan utgör narkotika enligt narkotikastrafflagen.

D.M.M. skall alltså dömas för narkotikabrott avseende hela den åtalade mängden narkotika. Brottet kan inte anses som ringa. Som framgått har THC-halten, i de delar av narkotikan som analyserats för haltbestämning, varierat betydligt. Vid bedömning av straffvärdet skall vidare beaktas att vikten av cannabisplantor som hemodlats inte utan vidare kan jämställas med vikten av importerad eller saluförd hasch (jfr NJA 1998 s. 512). En samlad bedömning leder till att straffvärdet kan bestämmas till fängelse i tre månader.

Brottets art är sådan att det finns en presumtion för fängelse. Vad som framkommit om D.M.M:s personliga förhållanden ger inte grund för att bryta presumtionen. Det saknas anledning att vid straffmätningen avvika från straffvärdet. Påföljden skall alltså bestämmas till tre månaders fängelse.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 3 månader

Hovrättens dom meddelad: den 21 december 2007.

Mål nr: B 49-07.

Lagrum: 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).

Rättsfall: NJA 1980 s. 359 (I); NJA 1998 s. 512; NJA 2007 s. 219; RH 2006:61.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

User avatar
reaper
Lieman
Posts: 16774215
Joined: 2004-04-28 17:39:45
Contact:

Postby reaper » 2008-08-26 19:39:00

Härlig monolog shima ;)
Ursäkta min nyfikenhet, men varför behöver du info om detta när du kör legal grow?

Texxer
Gräsfläckar på knäna
Posts: 355
Joined: 2008-05-14 20:52:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Texxer » 2008-08-26 19:51:35

Vem vet, det kanske är så att Shima inte alltid har odlat tomater o jordgubbar ;)

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-26 22:02:04

om vi vänder på det, det finns en anledning att shima odlar jordgubbar nu :yeahright: :yeahright: :shock: :crazy: :yeah:

rättegång snart. och behöver lite trix för att komma lindrigt undan..

men till alla er som knasar och har pojkar i utrymmet så är domen från hässleholm er räddning. och det bästa är att det är samma domstol som jag ska till.
så får se om man blir martyr
Last edited by Shimasonti on 2008-08-27 9:53:43, edited 1 time in total.

User avatar
reaper
Lieman
Posts: 16774215
Joined: 2004-04-28 17:39:45
Contact:

Postby reaper » 2008-08-26 23:20:04

[quote="Shimasonti"]om vi vänder på det, det finns en anledning att shima odlar jordgubbar nu :yeahright: :yeahright: :shock: :crazy: :yeah:

rättegång snart. och behöver lite trix för att komma lindrigt undan..

men till alla er som knasar och har pojkar i utrymmet så är domen från hässleholm er räddning. och det bästa är att det är samma domstol som jag ska till.
så får se om man blir martyr imorgon![/quote]

Lycka till!

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-26 23:30:09

tack det kan behövas, advokaten säger att praxis ligger på 3-4 månader för den mängden jag åker på. men har jag tur och detta trix funkar får jag ner mängden till ca hälften :P

User avatar
vibra
Nyfrälst och hög
Posts: 54
Joined: 2008-06-18 12:07:43
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby vibra » 2008-08-27 0:06:33

Lycka till..

uppdatera oss gärna om hur det gått, om du vill förstås.


peace, :uh:

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-27 0:08:38

jo uppdatering kommer ske då jag hoppas att mitt fall kan bli prejudicerande oxå. sånt här är viktigt inom rättsväsendet, för har en domstol dömt efter ett resonemang så måste alla andra oxå göra detta.
så torskar ni så referera till domarna som jag hänvisat till så kan det vara en bra hjälp på vägen :P

User avatar
Holken
Garderobssnille
Posts: 950
Joined: 2007-05-15 16:35:14
Location: Treasure Island
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Holken » 2008-08-27 3:19:01

Walk the path of fire, it will lead you to paradise!


Lycka till mannen! Håller thumbsen ;)


Fr.eD

User avatar
reaper
Lieman
Posts: 16774215
Joined: 2004-04-28 17:39:45
Contact:

nice

Postby reaper » 2008-08-27 8:42:42

Bra iniativ även om det handlar om att rädda ditt eget "ass". Hoppas du går loss på att andra haft tillgång till dina lokaler eller annat trevligt however, lycka till!

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-27 8:44:39

har inte så mycket att förneka då de har hela min gamla bildtråd utskriven. och den var onekiligen väldetaljerad :S men man får lära sig av sina misstag.

User avatar
stol
Gräsfläckar på knäna
Posts: 434
Joined: 2008-01-19 1:33:24
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby stol » 2008-08-27 11:24:13

Viktig tråd för mig med nu Shima, åkte ju nyss dit å under första förhöret var de trimmade och torkade uppvägt till 250g och resterande plantor klippta i krukhöjd uppvägt till 1500g blött :/

ser ut som ja kommer åka en dit del men ska ringa min advokat idag och visda han denna sidan å pusha på som fan att allt under 4%THC itne är rökbart.


jag kommer dessutom åka för ett antal andra grova brott samtidigt :/
Leave The Trees And Let Them Be..

User avatar
RodTjur
Garderobssnille
Posts: 981
Joined: 2008-06-12 22:21:01
Location: Vettet
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby RodTjur » 2008-08-27 12:19:22

[quote="stol"]Viktig tråd för mig med nu Shima, åkte ju nyss dit å under första förhöret var de trimmade och torkade uppvägt till 250g och resterande plantor klippta i krukhöjd uppvägt till 1500g blött :/

ser ut som ja kommer åka en dit del men ska ringa min advokat idag och visda han denna sidan å pusha på som fan att allt under 4%THC itne är rökbart.


jag kommer dessutom åka för ett antal andra grova brott samtidigt :/[/quote]

Får man fråga vad de andra grova brotten var?
"The reason that drugs kill people is that drugs is drug"
-Sofia Modigh [KD]

Who need drugs when there is weed?

User avatar
stol
Gräsfläckar på knäna
Posts: 434
Joined: 2008-01-19 1:33:24
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby stol » 2008-08-27 12:42:22

Kan inte uttala mig om det publikt, för lätt att avslöja min ID då men, de handlar om brott som ger 1-2 månader var för sig, båda klassas som grova. åkt för exakt samma saker förut med så..

Pratade nyss med min advokat å vi skulle avvakta tills provsvaren från SKL kommer och sedan blir dt nytt förhör då min advokat givetvis ska nävara. Han skulle även kolla de här med domen i högsta domstolen ang. allt under 4% inte skall klassas som narkotika. Månader kommer de bli för mig hur som... frågan är bara hur många. Ja har redan bränt mina 9 kattliv inom rättsväsendet, nu e de dags för kåken, dom har gett mig för många chanser till att bättra mig eg.

Staten har kastat ut miljontals onödiga pengar på mig, legalisera allt bruk så hade ja inte kostat er alla så mkt pengar... Sorry men Babylon e dom skyldiga.

Fred
Leave The Trees And Let Them Be..

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-27 15:23:15

ge han alla domar!!! de måste beakta dem vid rättegång.
jag refererade till alla domar och de verkar gå bra. är nöjd med rättegången. dom meddelas om en vecka.

kommer då göra en sammanställning om allt, så att ni även kan hänvisa till min dom.
men de ser ut som att jag klarar mig undan med lite volontär arbete

User avatar
reaper
Lieman
Posts: 16774215
Joined: 2004-04-28 17:39:45
Contact:

Postby reaper » 2008-08-27 17:04:35

Skönt att höra.

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-28 13:32:50

nu är en tråd startad om hur jag åkte fast. den är klistrad här i coffeshopen.

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-08-30 0:09:13

värt att påtala är att skl inte gör thc analys om mängden/totalvikten inte överstiger 2kg. (detta framkom under vittnesförhör av skl under min rättegång). så knasar ni, så kräv analys. för allt under normalhalten skall alltså beaktas.
även om det ligger över den % halten så hävda det ändå, ni har som sagt inget att förlora och allt och vinna!

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-09-05 9:33:15

domen kom igår, villkorlig dom på 2 månader och samhällstjänst 75h och betala 1000kr i advokatkostnad och 500 kr till nåt jävla offer, vem de nu är som är offer för min gamla ganja grow :S

Texxer
Gräsfläckar på knäna
Posts: 355
Joined: 2008-05-14 20:52:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Texxer » 2008-09-05 9:53:18

Härligt Shima!

Inte så farligt det där :)

Själv så råkade man boxa lite snubbar på näsan för några år sedan och
det blev till o skaka galler några månader direkt.

Nu kan man ju fortsätta o odla i lugn och ro.

Grattis!

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2008-09-18 13:03:14

har nu printat ner min dom och tingsrättens bedömning.
Dom.


Skuldfrågan.

Åtalspunkt 1.

MR x har erkänt att han framställt cannabis för eget bruk.
Eftersom någon bestämning av THC-halten inte gjorts har han emellertid ifrågasatt den angivna mängden cannabis. Han har även gjort fällande att han inte haft för avsikt att för konsumtion använda allt det beslagtagna växtmaterialet.

Hörd över åtalet har MR X uppgett i huvudsak följande. Han har länge varit mycket intresserad av olika slags odling. Han har odlat olika sorters örter och jordgubbar hemma. Idén att odla cannabis fick han ifrån en hemsida på Internet och det hela blev mest ett experiment. När polisen kom hem till honom hade han två plantor som nästan var fullvuxna och som hade några veckor kvar till skörd. Det växt material polisen hittade i hans kök var ointressanta ur missbruks synpunkt eftersom de var sk. ”hanplantor”. Sådana plantor innehåller inte så mycket THC enligt uppgifter som han inhämtat från hemsidor på Internet. Han hade klippt ner dessa hanplantor men inte slängt växtmaterialet utan detta förvarades av någon anledning i köket. Han har en minnesbild av att han lade dessa på ett ölflak i köket.
Varför en del förvarades i ugnen vet han inte. De plantorna som fortfarande växte när polisen kom var Sk. Honplantor av vilka han hade för avsikt att röka blommorna eftersom dessa innehåller höga halter av THC. Han skulle ha slängt bladen och endast rökt blommorna. Eftersom han enbart odlade för eget bruk skulle detta troligtvis ha räckt ganska länge. Utrustningen för odling som reflektorer och lampor har han köpt successivt sedan han började odla örter som han använder för matlagning. Han använder mycket färska örter eftersom han är kock tiull yrket.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med ann liljebäck, forensisk laborant vid statens kriminaltekniska laboratorium SKL, som har analyserat det hos MR X beslagtagna växtmaterial. Ann liljebäck har uppgett i huvudsak följande. Narkotika som skickas till SKL
För analys destrueras efter sex månader. Den i målet aktuella narkotikan har således destruerats. Enligt SKL:s rutiner konstateras först huruvida beslaget består av cannabis. Halten av tetrahydrocannabinol (THC) i beslagtagen cannabis mäts enligt SKL:s rutiner endast i beslag som antingen överstiger två kilo eller i det fall då det uppstår en misstanke om att beslaget i stället är sk. Industrihampa. Om det inte rör sig om industrihampa är alla delar ovan marken utan undantag narkotikaklassade även om olika delar av växten innehåller olika halter av THC. Hur hög THC halt en planta har beror exempelvis på vilken typ av frö som såtts och i vilken jordmån. Alla delar av växten kan användas för att utvinna THC eftersom man kan koncentrera ämnet genom olika procedurer. De sk honplantorna innehåller en högre koncentration THC, men även hanplantorna innehåller THC och är narkotikaklassade. – Som framgår av analysresultatet är allt av det undersökta växtmaterialet cannabis, som är narkotika enligt narkotikastrafflagen.

Tingsrättens bedömning.

Mr x har erkänt att han framodlat det växtmaterial som påträffades och togs i beslag vid husrannsakan i hans bostad. Detta växtmaterial har vid analys konstaterats att utgöra 159,48 gram narkotika i form av cannabis. MR x ska alltså dömas för narkotikabrott avseende hela deb åtalade mängden narkotika. Att MR x, enligt egna uppgifter endast haft för avsikt att missbruka vissa växtdelar medför inte att han kan undgå ansvar för att i vart fall ha innehaft narkotika. Gärningen är att bedöma som narkotikabrott av normalgraden.

Åtalspunkt 2.
Mr x har erkänt ringa narkotikabrott och hans erkännande stöds av det analysbesked åklagaren åberopar. Åtalet är således styrkt.

Påföljdsfrågan.

Mr x förekommer inte i belastningsregistret. Av yttrande från kriminalvården, frivården Kristianstad framgår att mr x lever under ordande sociala förhållande och att det inte förekommer någon missbruks problematik samt att han bedöms som lämplig för, och har lämnat sitt samtycke till, samhällstjänst.

MR x har även under huvudförhandlingen i tingsrätten samtyckt till samhällstjänst. Han har vidare uppgett att han under sommaren 2007 började bruka cannabis regelbundet, men har också haft uppehåll under vissa perioder. Sedan den i målet aktuella händelsen har han helt slutat att bruka cannabis.

Vid bedömningen av brottslighetens straffvärde är att beakta att utredning saknas beträffande THC-halten i den i målet aktuella narkotikan. Den osäkerhet detta innebär i frågan om narkotikans renhetsgrad är en omständighet som bör komma MR x tillgodo vid bedömningen av straffvärdet. Att beakta är också att vikten av cannabisplantor som hemodlats inte utan vidare kan jämställas med importerad eller saluförd hasch (se bl.a. NJA 1998 s.512 och RH 2007:76) En samlad bedömning leder till att straffvärdet bör bestämmas till fängelse i två månader.
Brottets art är sådan att det finns en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. Ett krav för denna presumtion ska kunna brytas är att det föreligger särskilda skäl att välja en icke frihetsberövande påföljd. Mr x är ostraffad sen tidigare och utredningen ger vid handen att det saknas särskild anledning att befara att han kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Det föreligger därför skäl att bestämma påföljden till villkorlig dom. Straffvärdet är inte så högt att det finns hinder för en sådan påföljd. Däremot talar brottets art mot att MR x döms till villkorlig dom. Emellertid har MR x samtyckt till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst. En sådan föreskrift får anses lämplig med hänsyn till MR x person och övriga omständigheter.

Om domen förenas med samhällstjänst får den anses så ingripande att brottslighetens art inte utgör hinder för att meddela MR x villkorlig dom.

På grund av det anförda bör MR x dömas till villkorlig dom med samhällstjänst. Med beaktande av brottslighetens straffvärde bör antalet timmar samhällstjänst bestämmas till 75 och alternativstraffet till fängelse i två månader.

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: söker prejudikat om domar angående cannabisodling/män

Postby Shimasonti » 2011-01-11 19:06:36


User avatar
backish
Småodlare
Posts: 239
Joined: 2009-02-07 20:45:41
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: söker prejudikat om domar angående cannabisodling/mängd

Postby backish » 2011-01-11 22:02:53

kan säga med egen erfarenhet en gång åkte fast med 100g uppdelat i 1g bitar + våg och bevis på att jag smugglat in de från danmark. allt jag fick va övervakare i 1år som jag träffade 3 gånger :P
så mitt största straff där blev att dom tog mitt brass :(
Yes I have a nick name for my penis. Its called the Octagon, but I also nick named my testes - my left one is James Westfall and my right one is Doctor Kenneth Noisewater. You ladies play your cards right you just might get to meet the whole gang.

User avatar
Zac_McKracken
Gräsfläckar på knäna
Posts: 422
Joined: 2008-11-16 15:11:02
Location: HomeBox
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: söker prejudikat om domar angående cannabisodling/mängd

Postby Zac_McKracken » 2011-01-11 22:22:22

Shimasonti, tack för att du delar med dig.
Får jag fråga om hur dom kom på dig?

Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: söker prejudikat om domar angående cannabisodling/mängd

Postby Shimasonti » 2011-01-12 21:27:21

För att göra det enkelt för mig:
https://www.swecan.org//viewtopic.php?t=59444&start=0

Där står det mesta, och om du inte har läst det så borde du göra det... där står en hel del annat matnyttigt som kan vara bra att tänka på oxå.
Mvh shima

User avatar
1-April
Småodlare
Posts: 133
Joined: 2009-04-01 1:01:14
Contact:

Postby 1-April » 2011-01-14 9:43:00


Shimasonti
Humorist
Posts: 1869
Joined: 2007-08-17 13:35:14
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Postby Shimasonti » 2011-01-14 23:43:10


User avatar
Gevalia
Gräsfläckar på knäna
Posts: 299
Joined: 2007-10-15 23:12:56
Location: G
Contact:

Re: Prejudicerande domar angående cannabisodling / mängd.

Postby Gevalia » 2011-01-17 23:01:15

Intressant läsning! Något att flytta till U| Lag & rätt?

User avatar
1-April
Småodlare
Posts: 133
Joined: 2009-04-01 1:01:14
Contact:

Re: Prejudicerande domar angående cannabisodling / mängd.

Postby 1-April » 2011-01-19 4:12:33[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Return to “U| Lag & rätt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests