Lagrum i urval (uppdaterad 7 juni 2006)

Här pratar vi juridik runt cannabis.

Moderatorer: Powerpuffgirl, Drullper

Skriv svar
cliff
Garderobssnille
Inlägg: 925
Blev medlem: 2003-07-15 11:12:34

Lagrum i urval (uppdaterad 7 juni 2006)

Inlägg av cliff » 2006-05-01 14:43:24

[img]http://paranoia.lycaeum.org/marijuana/images/hash-corn-remedy.gif[/img]
[size=7]-Men, se så tossigt! Jag har rökt hashish och har glömt att ta på mig ena skon. Vad ska hönan säga?[/size]

:hemp: :hippie: :hemp:

[b]Vi vet ju att vår hobby är olaglig, men vad säger lagtexterna egentligen?[/b]

[i]Min tanke är att samla relevanta lagrum, sortera dem och lägga upp enligt nedan. Har ni tips på bra lagar och förordningar att ta upp eller ta bort, banka på undertecknad via PM. Det är alltid bra att kunna lagen, speciellt om man råkar bryta mot den titt som tätt. Se det som en studiecirkel, fast roligare.[/i]

:hemp: :hippie: :hemp:

[size=18]Länkar till lagar och förordningar som reglerar flummandet i Sverige[/size]

[b]Cannabis i vardagen[/b][i]
Narkotikastrafflag (1968:64)
[/i]
[b]Cannabis i rättsapparaten[/b][i]
Polislag (1984:387)
Rättegångsbalk (1942:740) (28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning)
Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
[/i]
[b]Cannabis på utlandsresan[/b][i]
Lag (2000:1225) om straff för smuggling
[/i]
[b]Cannabis och trafik[/b][i]
Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (4§)
Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
(RåR 2005:1) Riksåklagarens riktlinjer om handläggning av mål angående drograttfylleri.-PDF
[/i]
[b]Cannabis och vården[/b][i]
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
[/i]
[b]Cannabis och ungdomar[/b][i]
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga[/i]

[b]Narkotikaklassningen av cannabis[/b][i]
Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika (bilaga 1)[/i] [b][color=red]*[/color][/b]

:hemp: :hippie: :hemp:

[size=18]Nyheter 2006[/size]

[quote="Narkotikastrafflag (1968:64)"][b]3 b § /Träder i kraft I:2006-05-01/[/b] Den som uppsåtligen
1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar eller tar annan liknande befattning med narkotikaprekursorer som är avsedda för olovlig framställning av narkotika, eller
2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana narkotikaprekursorer
döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till fängelse i högst två år.
Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som avses framställas samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett framställning av särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2006:46).

[b]4 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/[/b] För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att anse som ringa, eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2000:1228).

[b]4 § /Träder i kraft I:2006-05-01/[/b] För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att anse som ringa, eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms, om gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:46).

[b]5 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/[/b] Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Lag (2000:1228).

[b]5 § /Träder i kraft I:2006-05-01/[/b] Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6 eller 3 b § första stycket 2, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:46).

[b]6 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/[/b] Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling, samt
2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.
I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat.
Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2005:290).

[b]6 § /Träder i kraft I:2006-05-01/ [/b]Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. Vad som nu sagts om narkotika gäller även narkotikaprekursorer.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling, samt
2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.
I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat.
Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2006:46).

[b]7 § /Upphör att gälla U:2006-05-01/[/b] Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.
Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika som tagits i beslag. Lag (2005:290).

[b]7 § /Träder i kraft I:2006-05-01/ [/b]Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.
Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika, narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag. Lag (2006:46).

[b]9 § /Träder i kraft I:2006-05-01/[/b] Med narkotikaprekursorer förstås i denna lag ämnen som kan användas vid framställning av narkotika och som är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer. Lag (2006:46).
[/quote]

[i]Lagen har alltsa ändrats och innefattar nu även narkotikaprekursorer. Självfallet finns det även en definition på vad det är.[/i]

[quote="Socialdepartementet"][b]Vad är narkotikaprekursorer?[/b]

Ett ämne som används för att framställa ett annat är en så kallad prekursor till det ämne som framställs. Många av de ämnen som kan användas för att tillverka narkotika är i sig själva harmlösa, åtminstone om man ser till att de inte kan missbrukas på samma sätt som narkotika. De kan också ha mycket stora användningsområden utöver olaglig narkotikaframställning användningsområden kan vara mycket betydelsefulla och önskvärda för samhället.
[/quote]

[quote="Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl."][b]2 c § /Upphör att gälla U:2006-07-01/[/b] Blod-, urin- eller utandningsprov får tas på en häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av beroendefram- kallande medel, sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande skäl. Lag (1999:47).

[b]2 c § /Träder i kraft I:2006-07-01/[/b] Blod-, urin- eller utandningsprov får tas på en häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av beroendeframkallande medel, sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande skäl.
Om den häktade själv önskar det, får prov som avses i första stycket också tas, om det behövs för att utreda hans eller hennes drogkonsumtion inför en vård- eller behandlingsinsats. Lag (2006:328).
[/quote]

[b][color=red]*[/color][/b] [i]= nytt material[/i]

[b]Tack till:[/b] [i]Notisum, The Lycaeum, self, Drullper, Åklagarmyndigheten[/i]

[size=7]No Copyright. Farmor kanske behöver ett ex?[/size]
Senast redigerad av 1 cliff, redigerad totalt 2007 gånger.
Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Inlägg av reaper » 2007-05-18 20:01:00

Fattar ej:
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
för missbruk varför skriver de inte bruk?
Användarvisningsbild
Powerpuffgirl
Kifferin
Inlägg: 5716
Blev medlem: 2002-12-10 19:56:04
Ort: Rymden

Inlägg av Powerpuffgirl » 2007-05-18 20:08:16

[quote="roxs_swecan"]Fattar ej:
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
för missbruk varför skriver de inte bruk?[/quote]

Därför att illegala droger kan enligt svensk lag inte brukas, endast misbrukas.
Hier riecht es komisch, das ist weil - wir kiffen.
Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Re: Lagrum i urval (uppdaterad 7 juni 2006)

Inlägg av reaper » 2007-07-12 17:44:26

He he... ganska tung läsning för stoners :lol:
Men precis vad alla borde känna till - Så jag bockar & tackar... skall sätt mig och försöka förstå all... men är mycket tacksam för att du har tagit dig tiden att hitta denna information!!
TACK TACK TACK!

Det är precis som du säger
[quote]Det är alltid bra att kunna lagen, speciellt om man råkar bryta mot den titt som tätt.[/quote]
Användarvisningsbild
reaper
Lieman
Inlägg: 16773987
Blev medlem: 2004-04-28 17:39:45
Kontakt:

Inlägg av reaper » 2007-09-01 20:24:18

är det bara jag eller funkar inte länkarna?
Skriv svar